آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

            بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند ، نظر به اینکه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول در روز چهارشنبه مورخ 1401/04/22 به حد نصاب نرسید مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم در روز دوشنبه مورخ 1401/05/10 از ساعت 14/30 در محل نمازخانه ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی،ابتدای جاده مخصوص کرج با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

  1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین.
  2. طرح و تصویب صورت های مالی  سال 1400
  3. طرح و تصویب برنامه و بودجه سال 1401
  4. انتخاب اعضای هیات مدیره ( اصلی و علی البدل )
  5. انتخاب بازرسین ( اصلی و علی البدل )

تذکرات مهم :

 الف جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء محترم اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.

 ب - اعضایی که امکان حضور در جلسه را ندارند می توانند تا روز قبل از برگزاری  مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مربوطه مطابق  ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی  نمایند.

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد. حضور همزمان وکیل و موکل جهت تایید وکالت نامه الزامی میباشد. برگه وکالت نامه با تایید یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرس حقیقی شرکت معتبر می باشد.

ج -  مطابق ماده 59 اساسنامه اعضاء محترم  پروژه های  ارکیده و نسترن با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا  در جلسه  شرکت  ننمایند.

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر