امکانات پرتال تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 5رای
40%
40%
0%
20%
تعداد کل آرا : 5رای
40%
40%
0%
20%
طراحی پرتال جدید تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 5رای
40%
20%
0%
40%
تعداد کل آرا : 5رای
40%
20%
0%
40%