امکانات پرتال تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 6رای
33%
33%
0%
33%
تعداد کل آرا : 6رای
33%
33%
0%
33%
طراحی پرتال جدید تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 6رای
33%
16%
0%
50%
تعداد کل آرا : 6رای
33%
16%
0%
50%