دعوت به همکاری

صفحه اصلی دعوت به همکاری

این تعاونی متقاضی زمین با شرایط زیر می باشد .

الف ) دارای پروانه ساختمانی

ب ) در غرب تهران ترجیحا منطقه ۲۱ - ۲۲

ج ) تعداد واحد ها بین ۵۰ الی ۱۵۰  واحد

د) مشارکت در اولویت است

 

از کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی دعوت می نماید که با این تعاونی همکاری نمایند .

تلفن تماس 

77682805-6