امکانات پرتال تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 7رای
28%
28%
0%
42%
تعداد کل آرا : 7رای
28%
28%
0%
42%
طراحی پرتال جدید تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 7رای
28%
14%
0%
57%
تعداد کل آرا : 7رای
28%
14%
0%
57%