امکانات پرتال تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 4رای
25%
50%
0%
25%
تعداد کل آرا : 4رای
25%
50%
0%
25%
طراحی پرتال جدید تعاونی را در چه حد می بینید ؟
تعداد کل آرا : 4رای
25%
25%
0%
50%
تعداد کل آرا : 4رای
25%
25%
0%
50%