آگهی دعوت مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم

 بدینوسیله به اطلاع اعضاء محترم تعاونی می رساند در  اجرای مجوز شماره 31/27788 /209/3 مورخ 1399/06/26 مدیر کل امنیتی و انتظامی استانداری تهران، نظر به اینکه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت اول در روز سه شنبه مورخ 1399/08/27 به حد نصاب نرسید مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده نوبت دوم در روز یک شنبه مورخ 1399/09/16 از ساعت 14/30 در محل فضای باز ورودی ساختمان دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی ابتدای جاده مخصوص کرج با رعایت دستور العمل های بهداشتی و فاصله گذاری اجتماعی با دستور جلسه ذیل برگزار می گردد.

  1. استماع گزارش هیات مدیره و بازرسین.
  2. طرح و تصویب صورت های مالی  سال 98
  3. طرح و تصویب برنامه و بودجه سال 99
  4. انتخاب بازرسین ( اصلی و علی البدل )

 

تذکرات مهم :

 الف جلسه نوبت دوم مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده با حضور هر تعداد شرکت کننده رسمیت می یابد و تصمیمات متخذه در آن برای کلیه اعضاء محترم اعم از غایب و مخالف نافذ و معتبر خواهد بود.

 ب - اعضایی که امکان حضور در جلسه ندارند  می توانند تا قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی و یا یکی از اعضای محترم هیات مدیره و بازرسین مراجعه و با دریافت و تکمیل فرم مربوطه مطابق ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی نمایند.

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد. حضور همزمان وکیل و موکل جهت تایید وکالت نامه الزامی میباشد.

ج -  مطابق ماده 59 اساسنامه اعضاء محترم  پروژه های  ارکیده و نسترن با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا  در جلسه  شرکت  ننمایند.

 

                                                                                        هیات مدیره تعاونی مسکن

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر