اطلاعیه پروژه نسترن سال 96

اطلاعیه پروژه نسترن سال 96

اطلاعیه پروژه نسترن سال 96

 گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 6 آبان 1396

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 6 آبان 1396

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 6 آبان 1396

گزارش پیشرفت  عملیات اجرایی پروژه نسترن 10 مهره ماه 1396

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 10 مهره ماه 1396

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 10 مهره ماه 1396

گزارش پیشرفت  عملیات اجرایی پروژه نسترن 22 شهریور 96

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 22 شهریور 96

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 22 شهریور 96

گزارش پیشرفت  عملیات  اجرایی پروژه نسترن 4 شهریور 96

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 4 شهریور 96

((گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن(04/06/96) ))

((گزارش پیشرفت عملیاتی اجرایی پروژه نسترن مورخ 96/5/25))

((گزارش پیشرفت عملیاتی اجرایی پروژه نسترن مورخ 96/5/25))

پس از آنکه پیمانکار لااقل 97% عملیات موضوع پیمان راطبق مشخصات ونقش ها وسایر اسناد ضمیمه ای پیمان انجام داد مشروط برآنکه باقیمانده ویا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شد را غیر ممکن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کند