گزارش پیشرفت  عملیات  اجرایی پروژه نسترن 4 شهریور 96

گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن 4 شهریور 96

((گزارش پیشرفت عملیات اجرایی پروژه نسترن(04/06/96) ))

((گزارش پیشرفت عملیاتی اجرایی پروژه نسترن مورخ 96/5/25))

((گزارش پیشرفت عملیاتی اجرایی پروژه نسترن مورخ 96/5/25))

پس از آنکه پیمانکار لااقل 97% عملیات موضوع پیمان راطبق مشخصات ونقش ها وسایر اسناد ضمیمه ای پیمان انجام داد مشروط برآنکه باقیمانده ویا نقایص کارها مربوط به قسمت عمده ای از یک کار اساسی و یا به صورتی نباشد که استفاده از کار انجام شد را غیر ممکن سازد می تواند از طریق دستگاه نظارت تقاضای تحویل موقت کند