آگهی دعوت مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت دوم

با طلاع عموم اعضاء محترم  می رساند  که جلسه نوبت  اول  مجمع عمومی عادی سالیانه در روز  دوشنبه مورخ 98/04/10 به حد نصاب نرسید فلذا بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی  دعوت به عمل می آید  که در جلسه  نوبت دوم مجمع عمومی عادی سالیانه که در روز دوشنبه  مورخ 98/04/24 ساعت 14/30  در محل نماز خانه دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی (ره) واقع در میدان آزادی ابتدای بزرگراه  شهید لشگری با دستور جلسه  ذیل برگزار می گردد راس ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

دستور جلسه:

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین.
  2. طرح و تصویب صورتهای مالی  سال 97
  3. طرح و تصویب برنامه و بودجه سال 98
  4. اتخاذ تصمیم در خصوص پروژه خیابان شهید رجایی (نارنجستان) و نحوه انتخاب پیمانکار ساخت و تصویب  آن
  5. گزارش تغییرات اعضاء
  6. انتخاب اعضای هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل )
  7. انتخاب بازرسین ( اصلی و علی البدل )

تذکرات مهم:

الف ـ جلسه نوبت دوم  مجمع عمومی  عادی سالیانه با حضور هر تعداد شرکت  کننده رسمیت می یابد و تصمیمات  متخذه  در آن برای  کلیه اعضاء  محترم اعم از  غایب  و مخالف  نافذ  و معتبر  خواهد بود.

ب ـ اعضایی که امکان  حضور در جلسه را ندارند  می توانند تا  قبل از برگزاری مجمع در ساعات اداری  به دفتر تعاونی  و یا یکی  از اعضاء محترم هیئت  مدیره و بازرسین مراجعه و با دریافت  وتکمیل  فرم مربوطه مطابق ضوابط نماینده تام الاختیار  معرفی نمایند.

هر عضو  می تواند وکالت سه عضو  دیگر  و هر غیر عضو میتواند وکالت یک عضودیگر را بپذیرد حضور همزمان وکیل و موکل جهت تایید وکالتنامه الزامی می باشد.

ج) مطابق  ماده  59 اساسنامه  اعضاء محترم پروژه های  ارکیده و نسترن  با توجه به اتمام پروژه و تحویل واحد  عضو تعاونی  تلقی  نمی گردند فلذا درجلسه شرکت نفرمایند.

 

                                                                          هیئت مدیره تعاونی 

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر