آگهی دعوت مجمع عمومی عادی نوبت اول

بدینوسیله از کلیه اعضاء محترم تعاونی دعوت بعمل می آید که در جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه نوبت اول که روز دوشنبه مورخ1398/04/10از ساعت  14/30در محل نماز خانه دفتر مرکزی کمیته امداد امام خمینی واقع در میدان آزادی ابتدای بزرگراه  شهید لشگری با دستور جلسه  ذیل برگزار می گردد راس ساعت مقرر حضور بهم رسانند.

  1. استماع گزارش هیئت مدیره و بازرسین.
  2. طرح و تصویب صورتهای مالی  سال 97
  3. طرح و تصویب برنامه و بودجه سال 98
  4. اتخاذ تصمیم در خصوص پروژه خیابان شهید رجایی و نحوه انتخاب پیمانکار ساخت و تصویب آن.
  5. گزارش تغییرات اعضاء
  6. انتخاب اعضای هیئت مدیره ( اصلی و علی البدل )
  7. انتخاب بازرسین ( اصلی و علی البدل )

 داوطلبان واجد شرایط هیئت مدیره و بازرسین تا روز شنبه مورخ 1398/03/25مهلت دارند که با ارائه تصاویر شناسنامه ، کارت ملی ، گواهی تحصیلی ، گواهی پایان خدمت نظام وظیفه،گواهی عدم سوء پیشینه  و در خصوص  بازرس حقوقی معرفی نماینده  شرکت همراه  با مدارک مذکور  و مستندات مرتبط  با شرکت  دارای صلاحیت             ( عضو جامعه حسابداران رسمی ایران ) در روزهای غیر تعطیل در ساعت  اداری در محل تعاونی حاضر  شده و فرم  مربوطه را تکمیل  و ثبت نام نمایند.

 اعضایی که امکان حضور در جلسه ندارند  می توانند تا روز قبل  برگزاری  مجمع در ساعات اداری به دفتر تعاونی مراجعه و با دریافت  و تکمیل فرم مربوطه مطابق  ضوابط نماینده تام الاختیار معرفی  نمایند.

هر عضو می تواند وکالت سه عضو دیگر و هر غیر عضو وکالت یک عضو را بپذیرد. حضور همزمان وکیل و موکل در دفتر تعاونی جهت تایید وکالت نامه الزامی میباشد. برگه وکالت نامه با تایید یک نفر از اعضای هیئت مدیره و بازرس حقیقی شرکت معتبر می باشد.

تذکر مهم : مطابق  ماده59اساسنامه اعضاء محترم پروژه های  ارکیده و نسترن با توجه به اتمام پروژه  و تحویل واحد عضو تعاونی تلقی نمی گردند فلذا  در جلسه  شرکت  ننمایند.

 

                                                                          هیئت مدیره تعاونی مسکن

کلید واژه

ارسال نظر


برای نظر دادن باید ابتدا عضو سامانه شویددیدگاه کاربران

0نظر